dnes je 22.9.2023

Účtovný a daňový expert vo verejnej správe
Produkt manažér

2023.08 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe sa dočítate o rozsahu štatutárneho auditu v samospráve. Čo všetko je povinná obec vykonať z hľadiska štatutárneho auditu? Nezabudnite, že obce majú povinnosť štatutárneho auditu pre individuálnu účtovnú závierku, individuálnu výročnú správu, konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Viac sa dočítate už v tomto čísle časopisu.

Ako správne účtovať o rezervnom fonde v samospráve? Kompletné spracovanie problematiky rezervného fondu pre Vás pripravila – Ing. Miriam Majorová.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obsahuje i účtovanie dlhodobého hmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou v samospráve. Viac v tomto čísle časopisu.

Odporúčame prečítať si i praktické informácie z praxe:

Rezervný fond z pohľadu účtovania mesta v roku 2023.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia z pohľadu účtovania v obci v roku 2023.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2023 na stiahnutie TU

(Stiahnutie v PDF po prihlásení)

Prostredníctvom online časopisu  Účtovný a daňový expert vo verejnej správe budeme každý mesiac mapovať zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou toho, že v ňom nájdete vždy aktuálne a odborné informácie.

Nové v online časopise:

Články

Rozsah štatutárneho auditu v samospráve

Rezervný fond v obci

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou v samospráveOtázky a odpovede

Účtovanie čerpania dotácie na stravu dieťaťa v materskej škole bez právnej subjektivity obcou v roku 2023

Účtovanie príjmu z reklamy obcou v roku 2023

Účtovanie o rezervnom fonde obcou v roku 2023

Čo nájdete v on-line časopise:

  • POZOR! v časopise nájdete i informácie týkajúce sa zmien v legislatíve - účtovníctva a daní od Ing. Miriam Majorovej, PhD.
  • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a rozpočtovníctva vo verejnej správe pre rok 2023,
  • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislatíve,
  • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
  • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
  • veľa rád a tipov pre Vašu prácu,
  • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
  • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
  • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Autorský kolektív

Ing. Jana Vršková
Ing. Jana Vršková

Je odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov.

Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Vedúci samostatného oddelenia legislatívy a metodiky verejnej správy na Ministerstve financií SR.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Tento nový časopis vítam, niečo také som dlhšie hľadala."
Helena V., Prievidza


"Páči sa mi, že sa dielo venuje aj náročnejším účtovným prípadom. Oceňujem pomerne rýchle vypracovanie odpovede na otázky, ktoré som položil."
Radoslav M., Kežmarok


"Časopis, ktorý obohatí knižnicu aj vedomosti účtovníka ako som ja."
Mária B., Čadca

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ